bmsalvamont@gmail.com   0726686673   Dispecerat de Urgenţă: 112   Protecţia civilă: 982  

Legis

HOTĂRÂRE nr. 77 din 23 ianuarie 2003

Privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi.

În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituţie şi al art. 33 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în Romania, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I
Organizarea activităţii de salvare în munţi.

Art. 1 - Activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventiva, asigurarea permanentei la punctele şi refugiile SALVAMONT, cautarea persoanei disparute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară. Această activitate este desfăşurată de salvatori montani.
Art. 2 - Consiliile judeţene în a caror rază administrativ-teritorială se află trasee montane şi/sau partii de schi organizeaza servicii publice judeţene SALVAMONT care coordoneaza activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate şi a bolnavilor.
Art. 3 - Serviciul public judeţean SALVAMONT are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană în judet;
b) propune omologarea sau desfiintarea unor trasee montane;
c) coordoneaza şi supravegheaza activitatea de amenajare, întretinere şi reabilitare a traseelor montane din judet;
d) asigura preluarea apelurilor de urgenta privind accidentele montane şi transmiterea acestora la sefii de formatie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora;
e) asigura permanenta la punctele şi refugiile SALVAMONT;
f) verifica îndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 39;
g) organizeaza activitatea de pregatire profesionala a salvatorilor montani în judet;
h) îndeplineste orice alte atributii legate de activitatea de salvare montană prevazute de legislatia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean.
Art. 4 - În localitatile pe teritoriul carora exista trasee turistice montane şi/sau partii de schi consiliile locale pot organiza, în conditiile legii, servicii publice locale SALVAMONT.
Art. 5 - Serviciul public local SALVAMONT are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană la nivel local;
b) verifica îndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 39;
c) angajeaza, conform prevederilor art. 7, formaţiile necesare de salvatori montani;
d) asigura participarea salvatorilor montani, angajati în conditiile art. 7 lit. a), la formele de pregatire profesionala organizate de Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania;
e) colaboreaza cu serviciul public judeţean SALVAMONT;
f) îndeplineste orice alte atributii în ceea ce priveste salvarea montană prevazute de legislatia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean si, respectiv, local.
Art. 6 - În situatia în care la nivelul localitatilor pe teritoriul carora exista trasee montane şi/sau pârtii de schi consiliile locale nu organizează servicii publice locale SALVAMONT, atribuţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-d) se îndeplinesc de serviciul public judeţean SALVAMONT.
Art. 7 - Serviciul public judeţean sau local SALVAMONT îşi constituie formaţiile astfel:
a) prin încheierea de contracte de muncă, contracte de colaborare sau contracte de voluntariat cu fiecare salvator montan, în baza legislaţiei în vigoare;
b) prin încheierea de contracte civile de prestări de servicii cu societăţi civile profesionale de salvatori montani sau cu organizaţii neguvernamentale care au ca scop salvarea montană şi care pun la dispoziţie întreaga echipa sau echipele necesare activităţii de salvare montană.
Art. 8 - Formaţia de salvare montană este alcatuită din minimum 6 membri salvatori montani.
Art. 9 - Numărul formaţiilor SALVAMONT este stabilit prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, dupa caz, cu consultarea Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, în funcţie de caracteristicile zonei montane, de afluenţa turiştilor, schiorilor şi alpiniştilor în zona montană respectivă.
Art. 10 - Formaţia de salvare montană are următoarele atribuţii principale:
a) deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la locul stabilit, pentru a fi preluat de personalul medical de specialitate;
b) patrularea preventiva în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile turistice montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă;
c) orice alte sarcini la care s-a obligat prin clauzele contractului în baza căruia a fost angajată.
Art. 11 - (1) Fiecare formaţie de salvare montană este condusa de un sef de formatie ales de membrii acesteia. Seful formaţiei are sarcina de a organiza activitatea de patrulare, de a mobiliza formatia pentru înterventie în timpul cel mai scurt, de a asigura coordonarea activităţii de înterventie şi de a asigura înstruirea permanenta a formaţiei.
(2) Seful formaţiei de salvare montană isi numeste înlocuitorii care preiau atributiile acestuia în cazul îndisponibilitatii titularului.
Art. 12 - Formatia de salvare montană este dotata de catre consiliul judeţean sau local, dupa caz, cu materiale de înterventie, salvare şi transport al accidentatului sau al bolnavului, conform baremurilor prevazute în anexa nr. 1.
Baremurile pot fi suplimentate prin decizie a Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania. Conducatorul formaţiei SALVAMONT raspunde de folosirea şi de pastrarea acestor materiale.
Art. 13 - (1) Fiecare membru al formaţiei SALVAMONT este dotat cu echipament si trusa de prim ajutor, conform baremurilor prevazute la anexa nr. 1.
(2) Pentru acordarea asistentei medicale de urgenta la locul accidentului, membrii formatiilor SALVAMONT vor efectua o perioada de înstruire la nivelul serviciilor de ambulanta judeţene sau al unitatilor de primire a urgentelor din cadrul spitalelor judeţene.
Art. 14 - Insemnele, legitimatiile şi culorile distinctive ale echipamentelor membrilor echipelor SALVAMONT sunt unice pe întregul teritoriu al Romaniei şi se stabilesc de catre Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania. Folosirea acestor însemne de catre persoane neautorizate constituie înfractiune şi se pedepseste conform legislatiei în vigoare.
Art. 15 - La actiunile de patrulare preventiva sau la înterventiile cu un grad redus de complexitate pot participa ca voluntari şi persoane care nu au calitatea de salvator montan, cu acordul sefului formaţiei de salvare montană, care va tine o evidenta a acestora.
Art. 16 - (1) Finantarea serviciilor publice judeţene sau locale SALVAMONT, înclusiv dotarea şi echiparea cabanelor cu aparatura, instrumente şi materiale necesare desfasurarii activităţii, se face din bugetele proprii ale judetelor sau din bugetele locale, dupa caz.
(2) Nominalizarea cabanelor care trebuie echipate şi dotate se face prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, dupa caz, cu consultarea Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania.
Art. 17 - (1) Serviciile medicale de urgenta furnizate de formaţiile SALVAMONT cu personal medical autorizat se subcontracteaza cu serviciile de ambulanta.
(2) În cazul accidentelor în munţi formaţiile SALVAMONT apeleaza serviciul de ambulanta care are obligatia de a prelua de la acesta accidentatii care necesita spitalizare.
Art. 18 - Membrii formatiilor de salvare montană, care au încheiat contracte de colaborare şi de voluntariat şi care participa la activităţile de prevenire a accidentelor, de patrulare preventiva, salvare, pregatire şi perfectionare, pot fi scosi de la locul de munca pe durata desfasurarii acestora, prin negociere între consiliile judeţene sau locale, dupa caz, şi unitatile/institutiile unde aceste persoane isi desfasoara activitatea. Pentru perioada respectiva membrii echipelor SALVAMONT beneficiaza de salariul mediu pe economie şi de mentinerea calitatii de persoana încadrata cu contract îndividual de munca la unitatile/institutiile unde aceste persoane isi desfasoara activitatea.
Art. 19 - (1) Fiecare membru al formaţiei SALVAMONT primeste, pe perioada activităţii de patrulare, precum şi de salvare în munţi constand în cautarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul accidentatului, o îndemnizatie de periculozitate care se stabileste prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, în raport cu riscurile şi cu conditiile naturale specifice, precum şi cheltuielile de cazare şi transport.
(2) Pe perioada participarii la activităţile prevazute la alin. (1), precum şi la formele de pregatire profesionala a salvatorilor montani, acestia beneficiaza de o îndemnizatie de hrana echivalenta cu baremul de hrana al sportivilor de performanta.
Art. 20 - Agentii economici din turism asigura echipelor SALVAMONT prioritate la utilizarea mijloacelor de transport pe cablu şi a serviciilor de cazare şi alimentatie pe perioada în care acestea sunt în actiuni de patrulare preventiva şi de salvare în munţi.
Art. 21 - (1) Serviciile publice SALVAMONT beneficiaza de o frecventa radio de urgenta nationala, care este pusa la dispozitie în mod gratuit, precum şi de o pereche de frecvente de lucru pe repetor pentru probleme de organizare şi cooperare în munţi, care sunt asigurate, de asemenea, gratuit.
(2) Refugiile şi bazele SALVAMONT trebuie sa fie dotate cu statii de radioemisie fixe.
Art. 22 - (1) Membrii formatiilor de salvare montană încheie asigurari pentru raspundere civila profesionala, de viata sau pentru accidente.
(2) Contravaloarea primelor de asigurare a salvatorilor montani angajati în conditiile art. 7 lit. a) este achitata de consiliile locale sau de consiliile judeţene, dupa caz.
(3) Contravaloarea primelor de asigurare a salvatorilor montani angajati în conditiile art. 7 lit. b) este achitata de persoana juridica angajatoare a acestora.
Art. 23 - (1) Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania are, în domeniul prevenirii accidentelor montane şi organizarii activităţii de salvare în munţi, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza din punct de vedere tehnic activitatea de salvare montană din întreaga tara, avand dreptul de a emite norme tehnice obligatorii în activitatea de salvare montană;
b) organizeaza examenul de atestare în profesia de salvator montan;
c) organizeaza formele de pregatire profesionala a salvatorilor montani;
d) organizeaza examenele de atestare periodica a salvatorilor montani;
e) confera şi ridica dreptul de libera practica în profesia de salvator montan;
f) aplica sanctiuni disciplinare membrilor sai;
g) organizeaza echipe speciale de salvatori montani;
h) îndeplineste orice alte atributii prevazute de statutul sau.
(2) Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania este recunoscuta ca asociaţie de utilitate publica.
Art. 24 - Poate deveni salvator montan orice persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are varsta de cel putin 18 ani;
b) nu are antecedente penale;
c) are o stare de sanatate corespunzatoare confirmata prin fisa medicala;
d) a parcurs formele de pregatire profesionala şi a efectuat un stagiu de aspirantura, stabilite de Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania;
e) are o conduita demna şi morala;
f) a promovat examenul de atestare în profesie organizat de Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania.
Art. 25 - (1) Salvatorii montani au obligatia de a participa la întervale stabilite de Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania la examene de reconfirmare a dreptului de libera practica în profesia de salvator montan.
(2) Neparticiparea sau nepromovarea examenelor prevazute la alin. (1) duce la pierderea dreptului de libera practica în profesia de salvator montan.
Art. 26 - Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania stabileste prin norme proprii şi alte situatii care determina pierderea dreptului de libera practica în profesia de salvator montan.

CAPITOLUL II
Prevenirea accidentelor montane

SECTIUNEA 1
Amenajarea, omologarea şi întretinerea traseelor turistice montane
Art. 27 - Traseul turistic montan trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa prezinte înteres şi sa faca legatura între doua sau mai multe obiective;
b) sa fie accesibil atat vara, cat şi iarna, scop în care se vor evita, atat cat este posibil, versantii sau crestele expuse la viscole ori la curenti puternici de aer. În conditii speciale de altitudine sau de teren accidentat traseul turistic montan va fi recomandat numai vara;
c) sa evite zonele favorabile producerii avalanselor de zapada, alunecarilor de teren sau caderilor masive de pietre;
d) sa nu necesite construirea prea multor amenajari - podete, balustrade, trepte - şi sa permita imbunatatirea potecii - largirea ei, acoperirea portiunilor surpate -, fara cheltuieli mari;
e) sa nu traverseze zone întinse de grohotisuri sau de mlastini.
Art. 28 - Criteriile de clasificare a traseelor turistice montane sunt prevazute în anexa nr. 2.
Art. 29 - În functie de desfăşurarea pe teren a traseelor turistice montane se folosesc urmatoarele sisteme de marcaje:
a) marcaje în grup, care au, înitial, un parcurs comun, dupa care semnele se ramifica succesiv pe diferite trasee;
b) marcaje centrifugale, cu semne care se despart chiar de la pornire pe trasee diferite;
c) marcaje în circuit, care au acelasi punct de plecare şi de sosire;
d) marcaje cu ax comun, care au un traseu principal, numit şi magistrala, în general traseu de creasta, din care se ramifica sau catre care se dirijeaza mai multe trasee secundare;
e) marcaje pentru traseele dus-intors.
Art. 30 - Pentru marcarea traseelor turistice montane şi pentru asigurarea uniformitatii şi respectarii inscripţionarii înternationale se utilizeaza semnele prevazute în anexa nr. 3.
Art. 31 - Indicatoarele de trasee turistice montane sunt cele prevazute în anexa nr. 4.
Art. 32 - Documentatiile pentru amenajarea traseelor turistice montane noi şi pentru modificarea traseelor existente se întocmesc de catre consiliile judeţene sau locale, dupa caz, şi de Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania şi cuprind:
a) date de baza - traseul, unitatea montană, judeţul sau judetele în a caror raza se afla traseul;
b) date privind executia şi întretinerea marcajului şi a traseului;
c) harta traseului la una dintre scarile: 1:50.000, 1:25.000 sau 1:20.000.
Art. 33 - Omologarea traseelor turistice montane se face de Ministerul Turismului, conform legislatiei în vigoare, în baza documentatiilor prevazute la art. 32 si la înitiativa consiliului judeţean sau local, dupa caz, în a carui raza se afla traseul şi a Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania.
Art. 34 - Conditiile materiale şi financiare necesare lucrarilor de amenajare si întretinere a traseelor turistice montane se asigura de consiliile judeţene şi/sau locale sub a caror autoritate funcţionează serviciul public SALVAMONT.
Art. 35 - Pentru întretinerea traseelor turistice montane sunt obligatorii urmatoarele lucrari:
a) periodic se curata, se repara şi se imbunatatesc potecile, taluzurile, sectoarele protejate de balustrade, treptele, cablurile şi lanturile de sprijin, copertinele şi puntile peste ape şi se înlatura toate obstacolele care bareaza trecerea;
b) în fiecare primavara se completeaza şi se înlocuiesc stalpii, sagetile, indicatoarele, inscripţionarile şi semnele de marcaj deteriorate, distruse sau descompletate;
c) stalpii de marcaj din zonele de avalanse se schimba pe teren ferit, iar marcajul se înlocuieste pe aceste portiuni cu semne pe sol, acolo unde este posibil.

SECTIUNEA a 2-a
Masuri de prevenire a accidentelor montane
Art. 36 - Pentru adapostirea persoanelor aflate în dificultate, surprinse de schimbari meteorologice bruste în zone montane izolate, departe de cabane, se construiesc, se amenajeaza sau se reamenajeaza refugii.
Art. 37 - Lucrarile de amenajare, precum şi de construire a refugiilor, a bazelor SALVAMONT şi a punctelor sanitare SALVAMONT se executa de catre consiliile judeţene şi locale în a caror raza administrativ-teritoriala se afla, sub directa supraveghere a serviciului SALVAMONT.
Art. 38 - Fondurile necesare pentru amenajarea şi întretinerea traseelor turistice montane, precum şi pentru construirea refugiilor, a bazelor SALVAMONT şi a punctelor sanitare SALVAMONT se asigura din bugetele proprii ale judetelor şi din bugetele locale.
Art. 39 - Persoanele fizice sau juridice care administreaza cabane montane, nominalizate potrivit prevederilor art. 16 alin. (2), au urmatoarele obligatii principale:
a) sa doteze cabanele, cu finantarea potrivit prevederilor art. 16 alin. (1), cu: semnalizatoare luminoase pentru orientarea turistilor în timpul noptii şi în conditii meteorologice care prezinta pericol de accidentare; post telefonic fix sau mobil şi statie de emisie-receptie radio; mijloace de avertizare sonore la cabanele de creasta, care vor fi folosite în mod întermitent pentru orientarea turistilor în timpul unor conditii meteorologice deosebite, precum şi ca semnal de alarma în caz de accidente, semnal stabilit conventional între cabanieri, echipele SALVAMONT, unitatile din apropiere ale Ministerului Apararii Nationale şi Ministerului de Interne şi statiile meteorologice; materiale, instrumente şi medicamente prevazute în anexa nr. 1, pentru cabane;
b) sa monteze la cabane panouri cu traseele din zona, diferite pentru sezonul de vara şi pentru cel de iarna, cu marcarea distinctiva a portiunilor periculoase si a refugiilor care pot fi folosite;
c) sa întocmeasca registrul de trafic al turistilor la cabana;
d) sa afiseze zilnic buletinul meteorologic;
e) sa informeze turistii asupra celor mai convenabile cai de acces, în functie de conditiile meteorologice ale zilei.
Art. 40 - Persoanele fizice sau juridice care organizeaza actiuni turistice în munţi au urmatoarele obligatii principale:
a) sa utilizeze ghizi montani calificati, dotati cu mijloace de comunicatie (telefon mobil, statie radio de comunicatie) capabile sa asigure legatura cu punctele de alarmare a formatiilor SALVAMONT;
b) sa informeze turistii asupra conditiilor meteorologice ale zilei;
c) sa recomande turistilor echipamentul necesar pentru parcurgerea traseului turistic montan;
d) sa utilizeze variantele de trasee turistice montane adecvate componentei grupului şi conditiilor meteorologice.

CAPITOLUL III
Raspunderi şi sanctiuni

Art. 41 - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neorganizarea de catre consiliile judeţene, care au zone montane în raza administrativ-teritoriala, a serviciilor publice SALVAMONT;
b) neefectuarea de catre consiliile judeţene sau consiliile locale, dupa caz, a lucrarilor de amenajare şi întretinere a traseelor turistice montane;
c) neasigurarea formatiilor SALVAMONT şi a cabanelor nominalizate cu baremurile minime de materiale, medicamente, instrumente şi dispozitive prevazute în prezenta hotărâre;
d) nerespectarea de catre agentii economici şi persoanele fizice a obligatiilor prevazute la art. 39 şi 40.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, faptele prevazute la lit. a) şi b);
b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevazute la lit. c) şi d).
(3) Amenzile se aplica şi persoanelor juridice.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de personalul anume imputernicit al Ministerului Turismului.
(5) Contravenţiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 42 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 43 - Ministerul Sănătăţii şi Familiei asigură, prin direcţiile judeţene de sănătate publică, convocarea şi înstruirea anuală a cabanierilor nominalizaţi potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) şi a ghizilor montani pentru acordarea primului ajutor medical şi folosirea medicamentelor din dotarea cabanelor turistice.
Art. 44 - (1) Prezenta hotărâre întra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.269/1996 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea accidentelor turistice şi organizarea activităţii de salvare în munţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 2 decembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


ANEXA Nr. 1

BAREMURI
de dotare a membrilor echipelor SALVAMONT şi a cabanelor cu instrumentar medical, medicamente, materiale sanitare şi cu materiale pentru înterventie, salvare şi transport al bolnavilor şi turistilor accidentati în zona montană

1. Baremul de dotare a fiecarui membru al formaţiei SALVAMONT cu echipament îndividual şi materiale necesare pentru înterventie, salvare şi transport al bolnavilor si turistilor accidentati în zona montană:
- bocanci tip alpin: a) de iarna; b) de vara;
- costum alpin (pantalon de vara, bluza de vara, pelerina de ploaie, pantalon de iarna, bluza vatuita, sosete de lana, suprapantalon, vesta vatuita, parazapezi, hanorac impermeabil);
- bocanci de schi;
- costum de schi;
- caciulita de schi;
- manusi de protectie;
- schiuri complete (schiuri, bete de schi, legaturi alpine, legaturi de tura, piei de foca);
- ochelari de protectie;
- casca de protectie;
- vesta de siguranta;
- coltari;
- piolet;
- rucsac;
- aparatura de emisie-receptie radio;
- telefon mobil;
- binoclu;
- trusa medicala îndividuala;
- lanterna cu baterii;
- briceag.

2. Baremul de dotare cu instrumentar sanitar de prim ajutor, cu materiale sanitare şi cu medicamente a trusei îndividuale de prim ajutor medical a fiecarui membru al formaţiei SALVAMONT:

3. Baremul minim de dotare a echipei SALVAMONT cu echipament şi materiale pentru înterventie, salvare şi transport al bolnavilor şi turistilor accidentati în zona montană:
- akija (targa pentru transport iarna) 2 buc.
- targa cu roti 2 buc.
- targi speciale 2 buc.
- dispozitive de transport în abrupt 2 buc.
- troliu 1 buc.
- sonde avalanse 10 buc.
- corzi alpine diferite 4 buc. x 80 m
- carabiniere 40 buc.
- cordeline diferite 4 buc. x 50 m
- aparatura de iluminat 2 buc.
- aparatura pentru avertizare 1 buc.
- aparatura de cautare în avalansa 1 buc.
- saci de dormit 6 buc.
- saltele izopren 6 buc.
- corturi 2 buc.
- surse de încalzire (primusuri) 2 buc.
- caini de cautare 1
- mijloace de transport auto specifice (scutere de zapada, ambulanta, masina de teren), optional 1 buc.
- ciocane alpinism 2 buc.
- pitoane diferite 40 buc.


A. Instrumentar medical de prim ajutor:
- pipeta 2 buc.
- foarfece drept 1 buc.
- pensa Kocher 1 buc.
- pensa Pean dreapta 1 buc.
- pipa Guedel 1 buc.
- atela cervicala  
- atele Krammer de diferite marimi, atele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizari de fracturi, seturi 4 buc.
- "batista salvatorului" sau alte dispozitive ajutatoare pentru respiratia gura la gura 1 buc.
- cutie din metal - 20/12 cm 1 buc.
- coliere 2 buc.
B. Materiale sanitare:
- apa oxigenata 200 gr
- alcool sanitar 200 gr
- alcool iodat 5% 200 gr
- comprese sterile, cutii 2 buc.
- fesi 5/8 4 buc.
- fesi 10/10 4 buc.
- vata medicinala 200 gr
- garou 1 m
- role de leucoplast 1 buc.
- pansament cu rivanol 2 pachete
- pansament îndividual 2 buc.
- tifon 1 m
- manusi  
- manusi chirurgicale  
- folie izolanta, tip Sirius, pentru protejarea accidentatului 1 buc.
- solutii perfuzabile  
C. Medicamente:
- algocalmin tablete 20 buc.
- aspirina tablete 20 buc.
- bioxiteracor spray 1 flacon
- colir oftalmologic antiseptic 1 flacon
- nor spray 1 flacon
- paracetamol tablete 20 buc.
- unguent cu antibiotice 1 tub
- scobutil 20 tablete
- codeinfosfat 10 tablete
- decongestionant nazal 1 flacon
- loperamid 10 tablete
- metoclopramid 10 tablete
- carbune medicinal 10 tablete
- proculin picaturi 1 flacon
- saprosan pulvis 1 flacon
- musetel (plicuri) 1 flacon
- nitroglicerina 1 flacon
- trombina uscata 1 flacon


În functie de complexitatea zonei de activitate, la aceasta dotare generala se adauga şi alte materiale specifice, conform normelor emise de Asociaţia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania.

4. Baremul de dotare a cabanelor cu instrumentar medical de prim ajutor, cu materiale sanitare şi cu medicamentele care se acordă gratuit accidentaţilor sau bolnavilor:

A. Instrumentar medical de prim ajutor:
- pipetă 1 buc.
- foarfece drept 1 buc.
- pensă Kocher 1 buc.
- pensă Pean dreapta 1 buc.
- pipă Guedel 1 buc.
- atele Krammer de diferite mărimi, atele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizări fracturi, seturi
4 buc.
- "batista salvatorului" sau alte dispozitive ajutatoare pentru respiraţia gură la gură 1 buc.
- cutie din metal - 20/12 cm 1 buc.
- coliere 2 buc.
B. Materiale sanitare:
- apă oxigenată 200 gr
- alcool sanitar 200 gr
- alcool iodat 5% 200 gr
- comprese sterile, cutii 2 buc.
- feşi 5/8 4 buc.
- feşi 10/10 4 buc.
- vată medicinală 200 gr
- garou 1 m
- role de leucoplast 1 buc.
- pansament cu rivanol 2 pachete
- pansament îndividual 2 buc.
- tifon 1 m
C. Medicamente:
td> 2 fiole
- algocalmin fiole 5 buc.
- algocalmin tablete 20 buc.
- aspirină tablete 20 buc.
- bioxiteracor spray 1 flacon
- colir oftalmologic antiseptic 2 flacoane
- nor spray 1 flacon
- tetraciclină unguent 1 tub
- unguent cu antibiotice 1 tub
- saprosan pulvis 1 flacon
- muşetel (plicuri) 1 pungă
- nitroglicerină 1 flacon
- dicarbocalm 1 cutie
- antinevralgice 20 tablete
- talazol 1 flacon
- clorocalcin 1 flacon
- bixtonim 2 flacoane
- piramidon 30 tablete
- emetiral tablete 1 flacon
- revulsin 1 tub
- ramnolax 2 flacoane
- carbune medicinal 1 cutie
- paracetamol 20 tablete
- codeină fosfatică 1 flacon
- scobutil 1 flacon
- ulcerotrat 20 tablete
- loperamid 20 tablete
- furazolidon 2 flacoane
- romergan 10 tablete
- diazepam 10 tablete
- laxative comprimate 10 tablete
- hiposerpil 10 comprimate
- miofilin 10 tablete
- milfidipin 10 tablete
- propanolol 10 tablete
- ampicilină 40 capsule
- biseptol 20 tablete
- metoclopramid 4 fiole
- papaverina 4 fiole
- scobutil compus 4 fiole
- fortral 2 fiole
- atropina 2 fiole
- dogoxin 2 fiole
- furosemid 2 fiole
- adrenalina 3 fiole
- efedrina 5% 3 fiole
- cofeină 4 fiole
- miofilin 4 fiole
- calciu bromat 2 fiole
- xilina 2% 6 fiole
- hemisuc de H 10 fiole
- diazepam
- hidrocortizon acetat 4 fiole
- glucoza 33% 4 fiole
- adrenostazin 4 fiole
- venostat 4 fiole
- ser antiviperin 2 fiole
- anatoxina tetanica 4 fiole
- talc 10 plicuri.

5. Baremul de dotare a cabanei cu materiale pentru înterventie, salvare şi transport al bolnavilor şi turistilor accidentati în zona montană:
- corzi alpine 80 m 2 buc.
- sonde avalansa 10 buc.
- akija (targa pentru transport iarna) 1 buc.
- targa alpina pentru vara 2 buc.
- carabiniere 10 buc.
- ciocan alpin 1 buc.
- lanterne 4 buc.
- pitoane diferite 20 buc.
- cordeline - 50 m 2 buc.
- rucsac 1 buc.

ANEXA Nr. 2

CRITERIILE
de clasificare a traseelor turistice montane

Criteriile de clasificare a traseelor turistice montane sunt: timpul de mers, sezonalitatea, gradul de dificultate şi nivelul de echipare a turistilor.
a) Timpul de mers se înscrie în fisa tehnica şi pe indicatoare, exprimat în ore, fractiuni de ora si, mai rar, în minute şi se va calcula astfel:
- pe teren plat şi pe pante mici, 4 km/h;
- în urcus, pe poteca amenajata, 350 m diferenta de nivel/h;
- în urcus, pe poteca neamenajata, 250 m diferenta de nivel/h;
- în coborare, pe poteca amenajata, 450 m diferenta de nivel/h;
- în coborare, pe poteca neamenajata, 400 m diferenta de nivel/h.
La o ora de mers se adauga 10 minute necesare odihnei. Distanta în kilometri se utilizeaza în calcul numai pe traseele cu peste 80% de mers pe plat şi cu maximum 20% de mers pe panta cu înclinare de maximum 10 grade.
Pentru calcularea distantelor şi timpilor de mers se efectueaza masuratori pe teren şi pe harta.
b) Sezonalitatea este criteriul pe baza caruia traseele turistice montane se impart în: trasee de primavara şi de toamna, trasee de vara şi trasee de iarna.
c) Gradul de dificultate este criteriul pe baza caruia traseele turistice montane se impart în:
- trasee cu grad mic de dificultate, cu urmatoarele caracteristici: durata traseului - 3-6 ore; diferenta de nivel - 300-700 m; efort fizic moderat, care nu necesita pregatire fizica speciala;
- trasee cu grad mediu de dificultate, cu urmatoarele caracteristici: durata traseului - 4-8 ore; diferenta de nivel - 500-1.000 m; efort fizic sustinut numai pe unele etape ale traseului, care necesita o conditie fizica şi orientare bune;
- trasee cu grad mare de dificultate, cu urmatoarele caracteristici: durata traseului - 5-9 ore; diferenta de nivel - 800-1.500 m; efort fizic conţinuu şi întens, care necesita o foarte buna conditie fizica şi antrenament înainte de abordarea traseului.
d) Nivelul de echipare solicitat drumetilor este criteriul pe baza caruia traseele turistice montane se impart în:
- trasee care nu necesita echipament special pentru parcurgerea lui; acest tip de traseu se desfasoara pe poteci amenajate, drumuri forestiere şi nu prezinta portiuni accidentate;
- trasee care necesita echipament de drumetie de complexitate medie; acest tip de traseu se desfasoara pe poteci cu portiuni accidentate, grohotisuri, pante alunecoase cu grad de înclinare mediu;
- trasee care necesita echipament de drumetie special şi complex; acest tip de trasee se desfasoara pe poteci accidentate, putin conturate şi/sau pe portiuni fara poteca, cu pante abrupte care necesita uneori ajutorul mainilor pentru ascensiune.

ANEXA Nr. 3

SEMNELE
utilizate pentru marcarea traseelor turistice montane şi conditiile de detaliu tehnic pe care acestea trebuie sa le îndeplineasca pentru asigurarea uniformitatii şi respectarii inscripţionarii înternationale

Pentru marcarea traseelor turistice montane se utilizeaza urmatoarele semne:
a) banda verticala - pe fond alb - pentru marcarea traseelor principale, numite şi magistrale, care sunt, de regula, trasee de creasta;
b) crucea cu brate egale - pe fond alb - pentru marcarea traseelor de legatura;
c) triunghiul echilateral - pe fond alb - şi punctul într-un cerc - pe fond alb - pentru marcarea traseelor secundare;
d) punctul cu cercuri duble de culoare alba şi rosie pentru traseele dus-intors.
Culorile pentru semnele de marcaj sunt: rosu, galben şi albastru, obligatoriu pe fond alb.
Pentru asigurarea uniformitatii şi respectarii inscripţionarii înternationale semnele de marcaj vor îndeplini urmatoarele conditii de detaliu tehnic:
a) se vor încadra într-un patrulater imaginar cu laturile de 16-20 cm;
b) benzile de culoare vor avea o latime de 6 cm, iar cele de culoare alba, de 5 cm (5 + 6 + 5 = 16 cm);
c) triunghiul cu miezul de culoare va avea laturile de 10 cm, iar banda de culoare alba, de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16 cm);
d) punctul de culoare va avea diametrul de 10 cm, iar banda de culoare alba, o latime de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16 cm);
e) crucea de culoare va avea cele doua benzi perpendiculare de 3 cm, iar banda de culoare alba, de 5 cm (5 + 6 + 5 = 16 cm);
f) semnele de marcaj se vor aplica în ambele sensuri de circulatie, la distante astfel apreciate încat sa fie usor vizibile de la un semn la altul, perpendiculare pe directii de mers şi la înaltimea de 1,5-2 m fata de sol;
g) în golurile alpine şi în poienile foarte mari semnele de marcaj se vor face pe stalpi confectionati din tevi metalice; stalpii vor fi vopsiti mai întai cu grund de protectie, apoi cu vopsea de culoare alba şi neagră, în dungi alternative de 30 cm latime, vor fi prevazuti la partea înferioara cu gheare pentru fixarea în fundatii de ciment şi apoi, în pamant şi la partea superioara, cu o paleta pentru semnele de marcaj;
h) pentru protectia arborilor semnele de marcaj se vor aplica direct pe copaci, prin vopsire, fiind înterzisă fixarea în cuie a altor indicatoare;
i) în zonele stâncoase, greu accesibile, semnele de marcaj se vor aplica pe palete metalice scurte sau pe lespezi plate din piatră, implantate în grămezi de pietre, cimentate, cu o înălţime de 0,4-0,6 m;
j) în zonele în care traseul turistic montan este bine trasat şi nu are ramificaţii nu se va face exces de semne, dar se vor marca în mod deosebit intrările în padure (din drumuri, poieni, goluri alpine, văi) prin unul sau mai multe semne usor vizibile;
k) pe un traseu comun, marcat cu semne diferite, vor fi aplicate toate semnele, în grup, unul sub altul, şi nu alternativ, la distante mari unul de altul; în zonele stâncoase semnele de marcaj se vor grupa orizontal;
l) în punctele de înflexiune a direcţiei de mers a potecii se vor aplica săgeţi bicolore (culoarea alba + culoarea marcajului), care vor indica unghiul direcţional; sageata va avea o lungime de 40-50 cm, o latime totala de 8-10 cm şi unghiul direcţional de 15 grade, 30 grade, 45 grade, 60 grade, 75 grade, 90 grade, 105 grade şi de 120 grade;
m) în zone deosebit de circulate şi expuse fenomenului de ceată marcajul care va indica apropierea refugiului alpin sau a cabanei va fi dublat de un sistem de atentionare acustic sau vizual, actionat electric sau mecanic; în cazul cabanelor functionarea acestui sistem va fi în responsabilitatea cabanierului;
n) la executarea tuturor marcajelor se vor folosi vopsele reflectorizante şi rezistente la ger, caldură, soare, umezeală şi agenţii poluanţi corosivi;
o) se va evita marcarea drumurilor publice şi a drumurilor forestiere altfel decât prin tăbliţe indicatoare, la capetele acestora; în cazul în care un traseu turistic montan se interferează cu un drum public, traseul va fi marcat astfel încat sa fie bine relevate intrările şi ieşirile din drumul public.

ANEXA Nr. 4

INDICATOARELE
de trasee turistice montane şi standardizarea acestora

Indicatoarele de trasee turistice montane sunt:
a) indicatoarele de directie sunt: indicatoare de directie simple, care au o lungime de 68 cm şi o latime de 28 cm, şi indicatoare de directie duble, care au o lungime de 78 cm şi o latime de 28 cm;
b) indicatoarele de traseu sunt cu dimensiuni variabile (32 cm/45 cm, 40 cm/56 cm, 50 cm/70 cm şi 63 cm/87 cm), în functie de volumul de informaţii pe care il conţin, şi sunt amplasate pe verticală sau pe orizontală, pe un picior sau pe doua picioare;
c) indicatoarele de documentare sunt cele care vor conţine informaţii despre traseele turistice montane marcate şi principalele puncte de înteres turistic din zona pe care o prezinta.
Pe indicatoarele de la intrările şi ieşirile de pe traseu vor fi trecute şi dificultatile drumetiei astfel:
o pericol de avalansa;
o cornisa pe traseu;
o dificultăţi alpine (pasaje, saritori);
o conditii meteo care pot înfluenţa substanţial parcursul;
o orientare dificilă;
o pantă mare şi alunecoasă;
d) tablele toponimice sunt indicatoare pentru lacuri, râuri, monumente ale naturii, varfuri de munte, sei importante, pentru alte obiective culturale şi de înteres turistic. Tablele toponimice vor fi realizate din placi fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibre de sticla, rezistente la întemperii, de dimensiunile 32 cm/45 cm, în culori diferite pentru fiecare element prezentat, astfel:
- tablele toponimice inscripţionate cu litere de culoare albă pe fond de culoare albastra sunt pentru lacuri şi râuri;
- tablele toponimice inscripţionate cu litere de culoare neagră pe fond de culoare galbena sunt pentru monumente ale naturii;
- tablele toponimice inscripţionate cu litere de culoare neagră pe fond de culoare alba sunt pentru alte obiective de înteres turistic.
Pentru standardizarea indicatoarelor de trasee turistice montane realizarea şi implantarea lor se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii:
- stalpii de marcaj pentru indicatoare vor avea dimensiunile de 2,20 m - 2,40 m înaltime şi de 0,10 m - 0,12 m grosime; stalpii se vor îngropa în fundatii solide, la o adancime de 0,50 m - 0,70 m;
- paletele cu semnul de marcaj se vor orienta perpendicular pe directia de mers, iar sagetile, pe directia axului traseului;
- sagetile indicatoare de directie vor mentiona obligatoriu obiectivul cel mai apropiat, timpul de mers pana la acesta şi semnul de marcaj;
- tablele indicatoare, care se vor înstala în punctele de convergenta (raspantie) a mai multe trasee turistice montane, vor cuprinde obligatoriu urmatoarele informaţii inscripţionate unele sub altele: semnele de marcaj, directiile de mers şi timpul, unele indicatii speciale (Drum periculos; Atentie, cad pietre.)
Locurile de începere a traseelor turistice montane, precum şi intersecţiile traseelor marcate vor avea amplasate obligatoriu, în ambele sensuri, indicatoare confecţionate din placi fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibra de sticla.